დოქტორანტები

ირაკლი ჩხაიძე

ქართული ნაციონალური პროექტის დინამიკა პოსტსაბჭოთა პერიოდში

ია უძილაური

ქურდული სამყარო როგორც კონტრკულტურა

შორენა მეფარიშვილი

შუა საუკუნეების ასახვა ტოტალიტარულ რეჟიმებში (საქართველოსა და გერმანიის მაგალითზე)

შორენა ხეცურიანი

სამოქალაქო იდენტობის ფორმირების პრობლემები თანამედროვე საქართველოს მუსლიმურ საზოგადოებაში

ანა ხვედელიანი

მედია და სტერეოტიპების ფორმირების პროცესი თანამედროვე ქართულ რეალობაში

მარგო კუბლაშვილი

ისტორია, როგორც ღირებულება (ისტორიის სწავლების ზოგადსაგანმანათლებლო მნიშვნელობისთვის)

ნადია პაქსაშვილი

ნაციონალიზმი, როგორც ფაქტორი პოსტსაბჭოთა პერიოდის სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებში

ნინო მგალობლიშვილი

მოდური პრაქტიკების დინამიკა საქართველოში მოდის თეორიის ზოგად კონტექსტში (პოსტსაბ ოთა პერიოდი)

ბაია ჟუჟუნაძე

მუსიკალური პროცესები კულტურული ურთიერთკავშირის კონტექსტში (XIX საუკუნის მესხეთის მაგალითზე)

გვანცა წილოსანი

იდენტობის ძიება და კოლექტიური მეხსიერება პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში

ნინო ტაბეშაძე

კოლექტიური ტრავმა და მისი დაძლევის ხერხები 2008 წლის აგვისტოს ომის მაგალითზე

მარიამ ჭინჭარაული

გლობალიზაციის პროცესი და მე-20 საუკუნის მუსიკალური კულტურა (საქართველოს მაგალითი)

მაია მუშკუდიანი

ორგანიზაციული კულტურის ფორმირება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში

რუსუდან თაბუკაშვილი

მეხსიერების არეების ტრანსფორმაცია პოსტ-ტოტალიტარულ ურბანულ სივრცეებში: თბილისი და აღმოსავლეთ ბერლინი

თამარ მურუსიძე

ტრანზიციის ტრავმა პოსტ-ტოტალიტარულ საზოგადოებებში: გერმანული და ქართული მხატვრული ლიტერატურის შედარებითი კვლევა

გიგა ხოსიტაშვილი

მეხსიერების ფორმირება სამუზეუმო სივრცის მეშვეობით: საქართველო პოსტსაბჭოთა პერიოდში

ივეტა გოგავა

ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემა პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში

ცისანა შერგილაშვილი

საქართველო-საფრანგეთის კულტურული ურთიერთობები (პოსტსაბჭოთა პერიოდი)

0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 3 (II კორპ.), ოთახი 162
ტელ: (+995 32) 229 08 44
ელ-ფოსტა: tsuculturologia@yahoo.com    icstbilisi@gmail.com
copyright © 2003-2016 კულტურის მეცნიერებათა ინსტიტუტი